Finansinė informacija

VšĮ Futbolo klubas „Žalgiris“ (toliau – Žalgiris), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, atstovaujama direktorės Vilmos Venslovaitienės, veikiančios pagal įstatus, vadovaujantis 2016 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informuoja:

a) kad naujausia finansinė informacija (Finansinių ataskaitų rinkinys), patikrintą auditoriaus ir įvertinta Licencijos davėjo yra pateikta VšĮ Registrų centrui (toliau – Registrų centras).
b) kad informaciją apie bendrą išmokų sumą, per paskutinį ataskaitinį laikotarpį išmokėtą agentams (tarpininkams), ar kitokią jų gautą naudą (tai gali būti ir pajamos natūra, būsimas pelnas, gautini procentai nuo tam tikrų sumų ir pan.) esame pateikę Licencijos davėjui bei Registrų centrui.

Esant pageidavimui, turint tam teisę ir veikiant aukščiau nurodytų teisės aktų tvarka, maloniai siūlome Jums susipažinti su Žalgirio finansiniais dokumentais pasinaudojus Registrų centro paslaugomis.

2023 m. veiklos rezultatų ataskaita
2023 m. audito ataskaita
2023 m. audito išvada
2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2023 m. aiškinamojo rašto priedai
2023 m. finansinės būklės ataskaita
2023 m. finansavimo detali ataskaita
2023 m. pranešimas dėl išmokų agentams
2023 m. vadovo veiklos ataskaita